Διαγωνισμός με αριθμό 49Δ/2022 για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών στο νέο γήπεδο στο Κολόσσι

25/07/2022

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ημερ. 30/06/2022 & 19/07/2022, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό 49Δ/2022 για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών στο Νέο Γήπεδο Λεμεσού στο Κολόσσι.

Η Εκτιμώμενη Αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε €103.600 + ΦΠΑ. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών ορίστηκε η 05/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Κριτήριο Ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.