ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 5Δ/2024

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  προκήρυξε τον ακόλουθο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία.

5Δ/2024 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΑ

 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων  συμβάσεων https://www.eprocurement.gov.cy

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 5Δ/2024
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
77.220
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
26/04/2024
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
24/05/2024
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ