ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 14Δ/2022

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 14Δ/2022 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), Παροχή Υπηρεσιών αναφοράς ελέγχου συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR Compliance Audit), Εκπαίδευσης Προσωπικού και Υπηρεσιών διεξαγωγής Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου για επεξεργασίες υψηλού ρίσκου που διεξάγονται στον Οργανισμό για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα επέκτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 14Δ/2022
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
105.000
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΗΞΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
15/03/2022
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
30/03/2022
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ