Τροποποίηση Σχεδιασμού «Αθλητικές Εκδηλώσεις Φορέων»

07/07/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2020 έχει προχωρήσει στην τροποποίηση του σχεδιασμού «Αθλητικές Εκδηλώσεις Φορέων». Ο νέος τροποποιημένος σχεδιασμός και το νέο έντυπο υποβολής αίτησης για επιχορήγηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.cyprussports.org

Σημειώνεται ότι, σωματεία που δεν έχουν επικαιροποιήσει τα καταστατικά τους δεν θα μπορούν να τύχουν επιχορήγησης από τον ΚΟΑ καθότι θεωρούνται ως διαγραφέντα με βάση τον Νέο Νόμο του 104(Ι)/2017. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια λειτουργό Στέφανη Γουήλερ στο τηλέφωνο 22897210 ή/και στο email: stephanie@sportskoa.org.cy.