Συμμετοχή του ΚΟΑ στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας (HEPA)

02/11/2015

Άλλη μία συμμετοχή του ΚΟΑ σε διεθνή επίπεδο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Το θέμα προαγωγή Υγείας μέσω φυσικής δραστηριότητας έχει να διανύσει μεγάλη πορεία γιατί συνάδει με τα νέα δεδομένα που η διεθνής αθλητική οικογένεια μελετά και έχει ευθύνη να προάγει.

Ο ΚΟΑ είναι αναπόσπαστο μέλος της σχετικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεκτιμά την όλη πορεία για να έχει την ενημέρωση που απαιτείται και την εγρήγορση στο πλαίσιο της ευθύνης του. Η προαγωγή της Υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας HEPA, (Health Enhancement Physical Activity) ήταν το κύριο θέμα στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ενότητα « Αθλητισμός και Κοινωνία 2014 – 2017 », και ο ΚΟΑ ήταν παρόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κάλεσε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές και να αναπτύξουν πολιτικές προσεγγίσεις μέσα από ένα Εθνικό Σχεδιασμό. Συνιστά στα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή, προβαίνοντας σε μια διαδικασία τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Είναι κορυφαίας σημασίας θέμα η προαγωγή της Υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας και απαιτείται καλύτερος συντονισμός των αρμοδίων φορέων. Τονίστηκε επίσης ότι η Επιτροπή θα προωθήσει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός πλαισίου παρακολούθησης, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκπροσωπείται στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για την προαγωγή της Υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας (HEPA) από τον Επιστημονικό Προϊστάμενο του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωση και υλοποίηση Στόχων – Στρατηγικών Δράσεων και Συστάσεων που έχουν θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Αθλητισμό και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτές θα λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές «Καλής Πρακτικής» για την προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας που θα αποφέρει και την βελτίωση της Υγείας στην Κύπρο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να ικανοποιούν την ανθρώπινη ανάγκη για κίνηση και σωματική δραστηριότητα και θα σχετίζονται με τις βασικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία. Η στόχευση είναι να επικεντρωθούμε σε ένα εθνικό διατομεακό συντονιστικό πλαίσιο που θα συντονίζει ο ΚΟΑ και θα περιλαμβάνει ως συνεργαζόμενους φορείς εκπροσώπους από διάφορα Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους σχετικούς Αθλητικούς και Κοινωνικούς Οργανισμούς. Βασική επιδίωξη του ΚΟΑ είναι να αρθούν τα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την συμμετοχή των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Να υπερπηδηθούν οι δυσκολίες λόγω ηλικίας, φύλου, εθνικότητας , αναπηρίας και κοινωνικό - οικονομικής κατάστασης. Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής που συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας τόσο στα παιδιά και στους εφήβους όσο και στους ενήλικες και ηλικιωμένους γι αυτό και ο ΚΟΑ μελετά τρόπους επίλυσης των δυσκολιών με την παροχή διευκολύνσεων και ευκαιριών άθλησης σε κάθε πολίτη. Αυτό απαιτεί την συνεργασία όλων. Θα πρέπει αρμόδια άτομα και φορείς να δραστηριοποιηθούν ενεργά στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, για την άρση των εμποδίων. Οι στρατηγικές που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να στηρίζονται στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, για την υγεία. Ο καθιστικός τρόπος ζωής της σύγχρονης κοινωνίας να δώσει τη θέση του σε νέες αντιλήψεις . Πρέπει να περάσει το μήνυμα πως η σωματική δραστηριότητα είναι μια από τις πιο βασικές λειτουργικές ανάγκες του ανθρώπου. Στα οφέλη της άσκησης εντάσσονται ο μειωμένος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου, υπέρτασης, διαβήτη, ορισμένες μορφές καρκίνου, καθώς και οι θετικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία. Ο ΚΟΑ δεν παραβλέπει το γεγονός ότι η ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική και παιδική ηλικία βοηθά στην βελτίωση των δεξιοτήτων στην εφηβική και ενήλικη ζωή και στη διατήρηση της φυσικής και ψυχικής ευεξίας σε μεγαλύτερη ηλικία. Στις μέρες μας υπάρχει μια παγκόσμια τάση για μείωση της σωματικής δραστηριότητας. Ένα εκατομμύριο θάνατοι και 8.3 εκατομμύρια αναπηρίες που συμβαίνουν παγκόσμια αποδίδονται σε ανεπαρκή φυσική δραστηριότητα. Αυτό το δεδομένο επιφέρει αναπόφευκτα οικονομικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, έμμεσο κόστος λόγω μείωσης της παραγωγικότητας λόγω αναρρωτικών αδειών και πρόωρων θανάτων. Τα κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης που στοχεύει στην μείωση κατά 10% των ατόμων που κάνουν καθιστική ζωή μέχρι το 2025. Αυτό επαγωγικά συμβάλλει στην επίτευξη και άλλων ευεργετημάτων όπως η στόχευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μείωση κατά 25% του κινδύνου της πρόωρης θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο, διαβήτη, αναπνευστικές παθήσεις, μείωση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης κ.ά. Αναμένεται ότι η νέα στρατηγική θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εντάξουν το θέμα της Φυσικής Δραστηριότητας στις προτεραιότητες της πολιτικής ατζέντας των κυβερνήσεων τους. Ο ΚΟΑ θα πράξει το παν δυνατόν ώστε τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για το HEPA και του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας για την Άσκηση και την Υγεία να φτάσουν στα Κέντρα σχεδιασμού της πολιτικής. Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων στα επόμενα δύο χρόνια σημαίνει για τον ΚΟΑ ότι θα έχει συμμορφωθεί με τις Ευρωπαϊκές Υποδείξεις και Συστάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προώθηση της Υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας.