Πρόεδρος ΚΟΑ: Ο Αθλητισμός και ο Εθελοντισμός τα μεγαλύτερα Παγκόσμια κινήματα

31/10/2014

Ο Αθλητισμός και ο Εθελοντισμός, ως τα μεγαλύτερα παγκόσμια κοινωνικά κινήματα, διαθέτουν κοινές συνιστώσες: ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, επενδύουν στην υγιή απασχόληση, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση, συμβάλλουν στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και ολοκλήρωση του ανθρώπου, και αποτελούν καταλύτη και βασικό πυλώνα καλλιέργειας αξιών, κυρίως στους νέους.

Διαχρονικά, στη χώρα μας ολόκληρο σχεδόν το αθλητικό οικοδόμημα στηρίζεται στον εθελοντισμό. Η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για θεσμοθέτηση του εθελοντισμού αλλά και η συμπερίληψη του ΚΟΑ από το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ ως το βασικό εταίρο συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού, αναδεικνύει την ανάγκη να αναγνωριστεί η αξία και η συνεισφορά του εθελοντισμού στον αθλητισμό και να τεθεί σε σωστή και οργανωμένη βάση, με τη συμβολή βεβαίως όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η μέχρι σήμερα αμφίδρομη και άψογη συνεργασία του ΚΟΑ με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ καταγράφει σημαντικά βήματα ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό. Η πραγματοποίηση, μέχρι σήμερα, δυο Δημοσίων Διαβουλεύσεων, οι οποίες είχαν επικεντρωθεί στην προσφορά των εθελοντών στη διοίκηση και διαχείριση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, έχουν δρομολογήσει τη διαμόρφωση υφιστάμενων και τη χάραξη νέων πολιτικών σε αυτόν τον τομέα. Επιδίωξη και των δύο φορέων, είναι η εδραίωση και περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας, στοχεύοντας πάντα στην περαιτέρω βελτίωση ή/και δημιουργία νέων δομών στους τομείς τους αθλητισμού και του εθελοντισμού. Η τιμητική πρόσκληση του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ Γιάννη Γιαννάκη για τη σύναψη Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, υιοθετήθηκε άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Με βάση αυτήν την απόφαση, προχωρήσαμε σε σειρά διαβουλεύσεων με τον Επίτροπο ώστε να καταρτιστεί το κοινό πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στον αθλητισμό και τον εθελοντισμό. Η Στρατηγική Συνεργασία, την οποία υπογράφουμε σήμερα και θα έχει διαχρονική ισχύ, περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες συνεργασίας: 1. Προώθηση και προαγωγή του εθελοντισμού στον αθλητισμό ως μέσο ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και ως απαραίτητο συστατικό μιας δημοκρατικής συμμετοχικής κοινωνίας. 2. Δημιουργία ενός νομικού πλαισίου και δημοσιονομικών μηχανισμών που θα καθορίζουν το πλαίσιο εθελοντικής προσφοράς και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό. 3. Ένταξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό στις εθνικές πολιτικές που αφορούν τον αθλητισμό, την παιδεία, την κοινωνία και την απασχόληση. 4. Ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό μέσω δια-τομεακών συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο με την εμπλοκή των φορέων του αθλητισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, και της κοινωνικής πολιτικής, τόσο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 5. Ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, καλών πρακτικών και οικοδόμηση πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία και δράσεις, όπως δημόσια διαβούλευση, έρευνες, διαδικτυακά εργαλεία, εκστρατείες ενημέρωσης, συνέδρια, ομάδες εργασίας, ομάδες στόχου, κ.α. 6. Αναγνώριση της ανιδιοτελούς εθελοντικής εργασίας στον αθλητισμό η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, στην κοινωνική ένταξή τους μέσω του αθλητισμού και στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνάδελφοι μου στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και η υπηρεσία είμαστε βέβαιοι ότι παρούσα στρατηγική συνεργασία θα αποτελέσει ορόσημο για την καλύτερη και ουσιαστικότερη εδραίωση και αναγνώριση του εθελοντισμού στον αθλητισμό. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και θετική ανταπόκριση του.