Πρόεδρος ΚΟΑ: Οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις στο τμήμα έκδοσης δελτίων υγείας

17/09/2019

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης παρουσίασε και επεξήγησε τις αλλαγές, καθώς και τις αναβαθμίσεις που έγιναν στο τμήμα έκδοσης δελτίων υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ στην ομιλία του τόνισε πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έκρινε τις αλλαγές και αναβαθμίσεις απαραίτητες να γίνουν, ούτως ώστε να διασφαλιστούν οι αρχές διαφάνειας και η αποφυγή διακρίσεων, αλλά κυρίως για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την έκδοση δελτίου υγείας. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, είπε και τα εξής: «Το Δελτίο Υγείας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, είτε αφορά προπόνηση, είτε αφορά συμμετοχή σε δραστηριότητες αγωνιστικού χαρακτήρα. Ο ΚΟΑ αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του τμήματος ΑΣΥΑ (Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών) καθώς και της διατήρησης του υψηλού επιστημονικού ελέγχου των αιτήσεων για έκδοση Δελτίων Υγείας, έχει προβεί σε σειρά εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών και αναβαθμίσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και πρωτίστως για τη διασφάλιση της υγείας των αθλουμένων κατά τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων. Σήμερα θα παρουσιαστούν οι βασικές αλλαγές και αναβαθμίσεις που επήλθαν στο τμήμα ΑΣΥΑ από τις 7/6/2019, οι οποίες θέλω να τονίσω ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν εφικτές χωρίς τη συμβολή στήριξη των Ιατρών των Επιτροπών Αξιολόγησης Δελτίων Υγείας. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έχει αποφασίσει ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Δελτίων Υγείας θα είναι συνεχόμενος και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ έχει συστήσει ad – hoc επιτροπή από μέλη του Δ.Σ. με σκοπό την παρακολούθηση, την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων και τη διατύπωση βελτιώσεων σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιατρών ΑΣΥΑ και την Υπηρεσία». Κλείνοντας ο Πρόεδρος του ΚΟΑ τόνισε εμφαντικά: «Είναι κατανοητό ότι για την ομαλή λειτουργία του θεσμού είναι απαραίτητη η αμοιβαία συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΚΟΑ, Σωματεία, Ιατροί, Αθλητές) για την έκδοση Δελτίου Υγείας και τονίζεται ότι θα πρέπει να υποβάλλονται και να εφαρμόζονται όλες οι νόμιμες και σωστές διαδικασίες πριν την κατάθεση της αίτησης τους για αξιολόγηση στο ΚΟΑ». ΑΛΛΑΓΕΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συνοπτικά οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που θα παρουσιαστούν σήμερα αφορούν τις πιο κάτω ενότητες: Ενότητα Α’ : Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: α. Δομή Τμήματος: Δημιουργία ad – hoc Επιτροπής (μέλη Δ.Σ.) β. Στελέχωση τμήματος: ενίσχυση τμήματος με επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό γ. Ανακατανομή τμήματος: Δημιουργία Γραφείου Παραλαβής Παράδοσης, Γραφείου Υποστήριξης, Γραφείου Διοίκησης δ. Ωράριο Λειτουργίας για την εξυπηρέτηση του κοινού: Δευτέρα - Παρασκευή & ώρες 08.00πμ – 14.00 (συμπεριλήφθηκε και η Τετάρτη) δ. Χρονική Περίοδος έκδοσης Δ.Υ με κανονική έκδοση: από 20 εργάσιμες ημέρες (και άνω) σε 14 εργάσιμες ημέρες ε. Μέθοδοι Πληρωμής: από τις 14/10/2019 θα εγκατασταθούν μηχανές τραπεζικών συναλλαγών/pos Ενότητα Β ‘ : Νομοθεσίες και Κανονισμοί α. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Εναρμόνιση με τον Κανονισμό με την Τροποποίηση Εντύπου Ιατρικής Εξέτασης Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων - Μείωση του χρόνου διατήρησης από τρία χρόνια με την λήξη της ισχύος του Δ.Υ. σε έξι (6) μήνες Διαδικασία Παράδοσης Δελτίων Υγείας β. Τροποποίηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων του 1969 έως 2002 - Νόμος 93 (Ι)/2019 σχετικά με την Στρατιωτική Θητεία Ενσωμάτωση Πρόνοιας σχετικά με την εκπλήρωση της Στρατιωτικής Θητείας Ενότητα Γ ΄ : Τεχνολογικές Αναβαθμίσεις α. Έχει αναβαθμιστεί η Ιστοσελίδα του Οργανισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού όσον αφορά τον έλεγχο της Κατάστασης του Δελτίου Υγείας β. Έχει αναβαθμιστεί το λογισμικό μηχανογράφησης των Δελτίων Υγείας με την ενσωμάτωση Υπηρεσίας μηνυμάτων/SMS στους αιτητές (θα επεξηγηθεί πιο αναλυτικά στην παρουσίαση) ΤΑ νέα έντυπα των Δελτίων Υγείας θα κυκλοφορήσουν στις 14 Οκτωβρίου 2019. Στη δημοσιογραφική διάσκεψη από πλευράς ΚΟΑ ήταν τα μέλη του Δ.Σ. ΚΟΑ και της ad hoc Επιτροπής Ανδρόνικος Ανδρονίκου (Πρόεδρος Επιτροπής), Δώρα Κυριάκου, Κωστάκης Κουκκουλλής (μέλη), επίσης τα μέλη του Δ.Σ. Στέλιος Στυλιανού, Παναγιώτης Τρισόκκας και η Γενική Διευθύντρια Δρ. Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη. Παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος του ΑΣΥΑ Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, ενώ η παρουσίαση έγινε από τον λειτουργό του ΑΣΥΑ ΚΟΑ Ανδρέα Μαρκίδη.