Προσφορα ΚΟΑ Αρ:7Δ/2015

16/03/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την επιλογή αναδόχου με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο επιλογής αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 7Δ/2015 1.Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει προκήρυξη της πιο πάνω προσφοράς. Η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι 06.04.2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 το μεσημέρι. 2.Το αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η Παροχή Υπηρεσιών τοποθέτησης και αφαίρεσης των ισοθερμικών καλυμμάτων στις δύο (2) Κολυμβητικές Δεξαμενές του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λεμεσού. Ενδεικτικές ώρες αφαίρεσης πρωί 5:00 – 6:30 και τοποθέτησης το βράδυ 22:00-23:30, για δυο συν ένα (2+1) έτη καθημερινώς και αναλόγως των ισχυόντων προγραμμάτων λειτουργίας του. 3.Το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου εκτιμάται σε τριάντα χιλιάδες (€30.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. €21.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την υλοποίηση των προνοιών της υφιστάμενης σύμβασης και €9.000 για το Δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του 33.(δ)(ii) του Ν12(Ι) για πιθανή παροχή των ίδιων υπηρεσιών στο Κλειστό Κολυμβητήριο . 4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα έγγραφα προσφορών από το ηλεκτρονικό σύστημα προσφορών e-procurement 5.Οι ερωτήσεις και εισηγήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ στον αριθμό τηλεομοιότυπου 22358222 μέχρι τις 20/03/2015. 6.Στις 19. 03.2015 και ώρα 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επιτόπια συνάντηση- στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού - για την επεξήγηση του αντικειμένου της σύμβασης. 7.Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος του έργου. 8.Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 7Δ/2015» και να κατατεθούν μέχρι τις 06.04.2015 , ώρα 12 το μεσημέρι στο κιβώτιο προσφορών του Οργανισμού, το οποίο λειτουργεί με ειδική ηλεκτρονική κάρτα. Ειδική κάρτα για το Κιβώτιο Προσφορών οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται από το Γραφείο της Γραμματείας του ΚΟΑ. 9.Για περισσότερες πληροφορίες για τα έγγραφα προσφορών παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22897000-229-252.