ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 23Δ/2014 – Παράταση

22/01/2015

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι σφραγισμένες και να απευθύνονται στην Επιτροπή Προσφορών του ΚΟΑ να φθάσουν δε στα γραφεία του Οργανισμού, Λεωφόρος Μακάρειου Αθλητικού Κέντρου, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου2015, μέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο κιβώτιο προσφορών του ΚΟΑ που βρίσκεται εντός των Γραφείων του Οργανισμού στο ισόγειο.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στις €120.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και όρους και προδιαγραφές που σχετίζονται με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑ σε ώρες γραφείου στην πιο πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα: 22-897000, και 22- 8977237 . Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προσφοροδότες ενδιαφέρονται για εκ νέου επί τόπου επισκέψεις στα στάδια, όπως επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου με τον αρμόδιο Λειτουργό στο vassosk@cso.org.cy. Τα έγγραφα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν και απο την ιστοσελίδα των δημοσίων συμβάσεων του γενικού λογιστηρίου του κράτους. (https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1249999)