Προστασία των Αθλητών από τα αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα.Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας των αθλητών από τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους από τα αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα, καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία Μέλη τους να συμμορφώνονται με την παρούσα Εγκύκλιο. Η παρούσα Εγκύκλιος, να κοινοποιηθεί από όλες τις Ομοσπονδίες προς όλα τα σωματεία Μέλη τους και να καλούνται όπως συμμορφώνονται με αυτήν. Από τούδε και στο εξής πρέπει επί καθημερινής βάσεως Ομοσπονδίες και σωματεία να φροντίζουν να ενημερώνονται για τα επίπεδα σκόνης στην περιοχή τους από την ιστοσελίδα του Κλάδου Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα www.mlsi.gov.cy λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα των μετρήσεων σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θα πρέπει να ενημερώνονται, 5μέσω της εξειδικευμένης ιστοσελίδας www.airquality.gov.cy. Στις περιπτώσεις που τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα (προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν την οριακή τιμή που καθορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία), θα πρέπει να μεριμνούν ώστε: Όταν παρατηρούνται μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 με ένδειξη κίτρινη σήμανση από 50 – 100 μg/m³ να αποφεύγονται προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους. Όταν παρατηρούνται υψηλές ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 με ένδειξη πορτοκαλί σήμανση από 100 – 200 μg/m³ απαγορεύονται οποιεσδήποτε προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας του Οργανισμού κ. Κυριάκο Λοΐζου στο τηλ: 22 897113 ή στην κα. Αντιγόνη Τάμπα στο 22 897246

22/05/2018

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας των αθλητών από τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους από τα αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα, καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία Μέλη τους να συμμορφώνονται με την παρούσα Εγκύκλιο. Η παρούσα Εγκύκλιος, να κοινοποιηθεί από όλες τις Ομοσπονδίες προς όλα τα σωματεία Μέλη τους και να καλούνται όπως συμμορφώνονται με αυτήν.

Από τούδε και στο εξής πρέπει επί καθημερινής βάσεως Ομοσπονδίες και σωματεία να φροντίζουν να ενημερώνονται για τα επίπεδα σκόνης στην περιοχή τους από την ιστοσελίδα του Κλάδου Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα www.mlsi.gov.cy λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα των μετρήσεων σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θα πρέπει να ενημερώνονται, 5μέσω της εξειδικευμένης ιστοσελίδας www.airquality.gov.cy. Στις περιπτώσεις που τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα (προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν την οριακή τιμή που καθορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία), θα πρέπει να μεριμνούν ώστε: Όταν παρατηρούνται μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 με ένδειξη κίτρινη σήμανση από 50 – 100 μg/m³ να αποφεύγονται προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους. Όταν παρατηρούνται υψηλές ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 με ένδειξη πορτοκαλί σήμανση από 100 – 200 μg/m³ απαγορεύονται οποιεσδήποτε προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας του Οργανισμού κ. Κυριάκο Λοΐζου στο τηλ: 22 897113 ή στην κα. Αντιγόνη Τάμπα στο 22 897246