Ορόσημο για τον Ευρωπαϊκό Αθλητισμό η Κυπριακή Προεδρία

28/01/2013

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χαρακτηριστεί, ως η πιο πετυχημένη όσον αφορά τα θέματα αθλητισμού από την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στον οποίο ανατέθηκε αυτός ο τομέας, απέσπασε θετικά σχόλια από όλους τους εταίρους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας έγκειται στην πληθώρα των θεματικών προτεραιοτήτων που επιλέγηκαν και προωθήθηκαν στο Συμβούλιο, στη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων και συναντήσεων, αλλά και στην ανάδειξη της διαχρονικής πολιτιστικής αξίας του αθλητισμού.

1. Θεματικές Προτεραιότητες: Αρχικά, επιλέγηκαν ως προτεραιότητες: «Αθλητισμός και Υγεία» και «Στοιχειοθετημένη Αθλητική Πολιτική». Οι ραγδαίες εξελίξεις, αλλά και η εργασία που έγινε στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Χρηστή Διακυβέρνηση στον τομέα του «Στημένου Παιγνιδιού» συνέβαλαν στη συμπερίληψη και αυτού του θέματος στις προτεραιότητες της Προεδρίας. Επιπλέον, τα θέματα της WADA με την αναθεώρηση του κώδικά της είναι πάντα επίκαιρα και περιλήφθηκαν και αυτά στο πρόγραμμα εργασίας, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να συντονίσει και να υποβάλει τις θέσεις της. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Προεδρίας μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: ü Η Διακήρυξη της Λευκωσίας από το Αθλητικό Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το στημένο παιχνίδι. Μια πολιτική διακήρυξη που αναμένεται να λειτουργήσει ως πυξίδα στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της μάστιγας για τον αθλητισμό που απειλεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα των αθλητικών διοργανώσεων. ü Η έγκριση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της στοιχειοθετημένης αθλητικής πολιτικής (Evidencebased Sport Policy). Ένα έγγραφο που προωθεί την ιδέα, ότι ο αθλητισμός εκτός από κοινωνικό αγαθό, είναι και μία σημαντική οικονομική δραστηριότητα η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και στην εργοδότηση στην Ε.Ε. συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». ü Η έγκριση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας (HEPA) με σημαντικά σημεία αναφοράς: την εισήγηση για την καθιέρωση της ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, κάτι που υποστηρίχθηκε με θέρμη και από το αθλητικό κίνημα στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου αλλά και από το Συμβούλιο Υπουργών. την απόφαση όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάσει Σύσταση (Recommendation) για το θέμα αυτό, κάτι που ανοίγει το δρόμο για την πρώτη πιθανός Νομοθετική ρύθμιση στον τομέα του αθλητισμού από την Ε.Ε.. ü Τα Συμπεράσματα για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αθλητικών αγώνων δεν έγινε δυνατό να εγκριθούν από το Συμβούλιο λόγω της διαφωνίας που προέκυψε για την παράγραφο 4.12 των συμπερασμάτων που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων προσφορών για τυχερά παιγνίδια με τεχνολογικά μέσα (π.χ. φραγή πρόσβασης στο διαδίκτυο). Κατά συνέπεια, τα συμπεράσματα εγκρίθηκαν ως Συμπεράσματα Προεδρίας με τη στήριξη των Κρατών Μελών πλην της Μάλτας. ü H εκλογή και ορισμός των τριών αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιδρυτικό Συμβούλιο της WADA. Το Συμβούλιο όρισε τους κκ. Romain Schneider (Λουξεμβούργο), Alexandre Mester (Πορτογαλία) για τριετή θητεία και τον κ Leo Varadkar (Ιρλανδία) με δεκαοκτάμηνη θητεία. Και των τριών η θητεία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013. 2. Οργανωτικός Τομέας: Στα πλαίσια της Προεδρίας πραγματοποιήθηκαν: έξι συνεδρίες της Ομάδας Αθλητισμού του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, το Αθλητικό Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, η Ανεπίσημη Υπουργική Διάσκεψη στη Λευκωσία, o Διαρθρωμένος Διάλογος με το αθλητικό κίνημα μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες, η Συνεδρία των Διευθυντών Αθλητισμού στη Λευκωσία. Επίσης συνδιοργανώθηκαν: με τους International Sport and Culture Association (ISCA)και European Non-Governmental Sport Organisations (ENGSO - YOUTH), το European Youth and Sport Forumστις στη Λάρνακα. με το Συμβούλιο της Ευρώπης (EPAS) σεμινάριο με τίτλο “Sports Betting and Anti-Money Laundering” στις Βρυξέλλες. 3. Πολιτιστικός Τομέας: Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας προβλήθηκε και αναδείχθηκε η αξία και η διαχρονική συμβολή του Αθλητισμού στον πολιτισμό του τόπου μας και της Ευρώπης κατ’ επέκταση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός εξέδωσε έγχρωμο εικονογραφημένο εγχειρίδιο με τίτλο «Αθλητισμός στην Κύπρο – Μια Ιστορία Αιώνων» και διοργανώθηκαν τέσσερις εκθέσεις (Λονδίνο, Αθήνα, Λευκωσία και Λεμεσό), έγινε κοπή συλλεκτικών νομισμάτων και παραγωγή ταινίας μικρού μήκους. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αποδίδει ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλα τα πρόσωπα, Υπηρεσίες και Οργανισμούς που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην επίτευξη των στόχων της Κυπριακής Προεδρίας.