Οδηγός Ακαδημίας Αθλητισμού

07/07/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στην 17η συνεδρία του ημ. 9/6/2015 ενέκρινε εισήγηση της 2ης συνεδρίας της Επιτροπής Ακαδημίας Αθλητισμού ημ. 15/5/2015 όπως τροποποιηθούν αποφάσεις πολιτικής και έγγραφα του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών για Προγράμματα Επιμόρφωσης. Οι τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί είναι οι πιο κάτω:

● Αφαιρούνται από την Αίτηση για Έγκριση Διοργάνωσης Προγράμματος Επιμόρφωσης από τις ‘’Δαπάνες Προγράμματος’’ και την δαπάνη που αναφέρει ‘’Αποζημίωση διδαχής και οδοιπορικά (για Κύπριους εκπαιδευτές μόνο)’’ οι λέξεις ‘’και οδοιπορικά’’ και δεν θα καλύπτεται πλέον οποιοδήποτε ποσό αναφορικά με οδοιπορικά για Κύπριους Εκπαιδευτές. ● Αφαιρείται από την Αίτηση για Έγκριση Διοργάνωσης Προγράμματος Επιμόρφωσης από τις ‘’Δαπάνες Προγράμματος’’ και την δαπάνη που αναφέρει ‘’Ταξί/ Μεταφορικά’’ η λέξη ‘’Μεταφορικά’’ και δεν θα καλύπτεται πλέον οποιοδήποτε ποσό αναφορικά με μεταφορικά. ● Προστίθεται στις Αποφάσεις Πολιτικής (Διαρκούς Ισχύος) κάτω από το 1. Μελέτη αιτημάτων των Αθλητικών Φορέων (α) Αιτήματα αθλητικών φορέων και όχι ατόμων, το επιπρόσθετο κείμενο στο τέλος: …, ομάδα, σύλλογο, σωματείο, όμιλο κλπ. ● Προστίθεται στις Αποφάσεις Πολιτικής (Διαρκούς Ισχύος) κάτω από το 1. Μελέτη αιτημάτων των Αθλητικών Φορέων, ως (γ) το πιο κάτω κείμενο: (γ) Καταβολή επιχορήγησης στον διοργανωτή του προγράμματος Η Επιτροπή θα καταβάλλει την εγκεκριμένη επιχορήγηση προγράμματος στον συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος θα είναι ο διοργανωτής του προγράμματος και εφ’ όσον το πρόγραμμα υποβλήθηκε μέσω της οικείας Ομοσπονδίας. Ο συγκεκριμένος φορέας θα αναγράφεται στην σχετική απόφαση της Επιτροπής. ● Διαφοροποιούνται, μειώνονται και αφαιρούνται στις Αποφάσεις Πολιτικής (Διαρκούς Ισχύος) κάτω από το 5. Αποζημίωση για διάφορα γεύματα – δείπνα, τα ποσά και τα άτομα για τα διάφορα γεύματα – δείπνα, ως εξής: 5. Αποζημίωση για διάφορα γεύματα - δείπνα (α) Ενδιάμεσα Ροφήματα - Γεύματα Προσδιορίζεται ανώτατο ποσό €2,50 το άτομο για ενδιάμεσα ροφήματα και €6,00 για ενδιάμεσα γεύματα, τα οποία παρατίθενται από την Ακαδημία Αθλητισμού ή τους αθλητικούς φορείς σε συμμετέχοντες σε προγράμματα επιμόρφωσης. (β) Γεύματα – Δείπνα Προσδιορίζεται ανώτατο ποσό €10,00 το άτομο για γεύμα και €15,00 για δείπνο το οποίο παρατίθεται από την Ακαδημία Αθλητισμού ή τους αθλητικούς φορείς σε εκπαιδευτές, εισηγητές ή λέκτορες. Πέραν του/των πιο πάνω ατόμου/ων, θα καλύπτονται τα έξοδα για ανώτερο αριθμό δύο (2) ατόμων του διοργανωτή αθλητικού φορέα. ● Αφαιρείται από τις Αποφάσεις Πολιτικής (Διαρκούς Ισχύος) κάτω από το 6. Δώρα σε Εκπαιδευτές - Εισηγητές – Λέκτορες, η πρόταση ‘’… Για δύο ή περισσότερους προσδιορίζεται ανώτατο ποσό €115.’’ ● Αφαιρείται από την Αίτηση για Καταβολή Χορηγήματος από τις ‘’Δαπάνες Κατάρτισης’’ και την δαπάνη 4. Ταξί/Μεταφορικά, η λέξη Μεταφορικά και δεν θα καλύπτεται πλέον οποιοδήποτε ποσό αναφορικά με Μεταφορικά. ● Αφαιρούνται από την Αίτηση για Καταβολή Χορηγήματος από τις ‘’Δαπάνες Κατάρτισης’’ και την δαπάνη 5. Αποζημίωση διδαχής και οδοιπορικά, οι λέξεις ‘’και οδοιπορικά’’ και δεν θα καλύπτεται πλέον οποιοδήποτε ποσό αναφορικά με οδοιπορικά. Οι τροποποιήσεις έχουν γίνει και στο κείμενο του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών για Προγράμματα Επιμόρφωσης που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κ.Ο.Α. μέσα στην Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού (εδώ). Για οποιεσδήποτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Λειτουργό της Ακαδημίας Αθλητισμού κ. Δημήτρη Αραούζο τηλ. 22897210.