Μελέτη για τον Εκσυγχρονισμό των Προσόντων των Εκπαιδευτών Γυμναστικής όπως αυτά καθορίζονται στους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012

27/07/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα του την μελέτη για τον Εκσυγχρονισμό των Προσόντων των Εκπαιδευτών Γυμναστικής, όπως αυτά καθορίζονται στους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012. Η μελέτη είναι αναρτημένη στις Εκδόσεις στο τμήμα Έντυπα-Αιτήσεις της ιστοσελίδας του Οργανισμού ή πιέζωντας εδώ.