ΚΟΑ: Προσφορά 19Δ/2015 – «Κάρτα Φιλάθλου»

05/11/2015

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008-2014, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ Αναφορικά με τον Διαγωνισμό Αρ. 19Δ/2015 για την εφαρμογή της πιο πάνω Νομοθεσίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι κατά το τριήμερο 2 μέχρι 4 Νοεμβρίου, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στους αθλητικούς χώρους όπου θα εγκατασταθούν τα συστήματα που προνοούνται από την κείμενη νομοθεσία, με τη συμμετοχή των τεσσάρων οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο 2ο στάδιο της προσφοράς. Κατά τις επισκέψεις οι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων είχαν την ευκαιρία να επιθεωρήσουν τα στάδια και να τύχουν σχετικής ενημέρωσης για να είναι σε θέση να υποβάλουν την προσφορά τους. Βάσει των όρων του διαγωνισμού η προβλεπόμενη ημερομηνία για υποβολή των προσφορών είναι η 23η Νοεμβρίου 2015.