ΚΟΑ: Προσφορά Κάρτας Φιλάθλου

02/03/2016

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008-2014, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Αναφορικά με τον Διαγωνισμό Αρ. 19/Δ/2015 για την εφαρμογή της πιο πάνω Νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού αποφάσισε σε συνεδρία του την 01/03/2016, όπως κατακυρώσει τον εν λόγω διαγωνισμό στην κοινοπραξία Space Hellas – Hellenic Technical Enterprises Ltd, ως τον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η υπογραφή της Σύμβασης με τον επιτυχόντα προσφοροδότη, αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων.