ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑ

28/04/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24Δ/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΥΝ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24Δ/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΥΝ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ημερ. 11/4/2023, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό 24Δ/2023 για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΚΟΑ στην επαρχία Λεμεσού για περίοδο δώδεκα (12) συν δώδεκα (12) μήνες Η Εκτιμώμενη Αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε €50.000 + ΦΠΑ Προθεσμία Υποβολής Προσφορών ορίστηκε η 19/5/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Κριτήριο Ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ωριαίας τιμής.