Ανακοίνωση ΚΟΑ

25/07/2019

Αναφορικά με διαφημίσεις που δημοσιεύθηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, σχετικά με «Διετή Προγράμματα Σπουδών» που προσφέρονται από Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες οι κάτοχοι των Διπλωμάτων αυτών θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια / Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής ή να εργαστούν ως προσωπικοί Εκπαιδευτές Fitness κ.α., ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012, οι προπονητές σχολών (Physical Fitness) οποιασδήποτε μορφής γυμναστικής (με βάρη, μουσική ή απλή φυσική κατάσταση) πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη Φυσική Αγωγή. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι οι Γυμναστές/Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολή γυμναστικής, θα πρέπει να εγγραφούν μετά από αίτηση προς τον Οργανισμό, στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών που τηρεί ο Οργανισμός.