Αγώνας Δρόμου η Ισότιμη Συμμετοχή Γυναικών – Ανδρών στον Αθλητισμό στην Κύπρο

08/03/2016

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΑ « ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ » ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΨΑΛΙΔΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 - 2014 H Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου, μας θυμίζει κάθε χρόνο τους αγώνες – και τις νίκες – των γυναικών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στην κοινωνία. Με αφορμή τη σημερινή μέρα και το συμβολισμό της, ο ΚΟΑ - μέσω της Επιτροπής του «Γυναίκα και Αθλητισμός» - αναδεικνύει το χάσμα που υπάρχει ακόμα μεταξύ αντρών και γυναικών στο χώρο του αθλητισμού στην Κύπρο.

Η Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» του ΚΟΑ έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την προώθηση της ισοτιμίας των φύλων στον αθλητισμού. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον κυπριακό αγωνιστικό αθλητισμό, σε πολλαπλά επίπεδα, η Επιτροπή διεξήγαγε 2 έρευνες σε Παγκύπρια βάση, το 2011 και το 2014, και προχώρησε στη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα από τις αθλητικές ομοσπονδίες και από τις 2 έρευνες καταδεικνύουν πως οι άντρες καταλαμβάνουν ψηλότερες θέσεις από τον αναμενόμενο μέσο όρο, σε όλα σχεδόν τα επίπεδα κέντρων λήψης αποφάσεων, προπονητικής και συμμετοχής στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου, ανοίγοντας κατά αυτό τον τρόπο περισσότερο την ψαλίδα της ανισότητας μεταξύ των φύλων. Βάσει της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή και της στατιστικής ανάλυσης στην κατανομή των δεδομένων του 2014 από τις αθλητικές ομοσπονδίες, διαφαίνονται στατιστικά σημαντικές διαφορές στις ακόλουθες κατηγορίες, με τους αριθμούς για τους άντρες να είναι ψηλότεροι από τον αναμενόμενο μέσο όρο: - Μέλη Εκτελεστικών Συμβουλίων - Μέλη Υπο-Επιτροπών - Προέδροι Υπο-Επιτροπών - Αθλητές υψηλών επιδόσεων ενταγμένοι σε σχεδιασμούς - Διαιτητές/Κριτές - Προπονητές - Σύνολο αθλητών εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία Η εικόνα για το 2014 δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτήν του 2011, με εξαίρεση το γεγονός ότι το 2011 δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών που κατείχαν τη θέση Προέδρου Υπο-Επιτροπής σε αθλητικές ομοσπονδίες, ενώ το 2014 οι αριθμοί για τους άντρες ήταν ψηλότεροι από τον αναμενόμενο μέσο όρο. «Βελτίωση» παρατηρήθηκε όσο αφορά στο έμμισθο προσωπικό των ομοσπονδιών. Αντίθετα με το έτος 2011, όπου υπερίσχυαν οι άντρες στην εργοδότηση από τις ομοσπονδίες - βάσει του αναμενόμενου μέσου όρου, - το 2014 δεν παρουσιάζονται διαφορές στον αριθμό εργοδότησης μεταξύ γυναικών και ανδρών. Μέσα από την έρευνα καταδεικνύεται ότι ο δρόμος για την κατάκτηση της ισοτιμίας βάσει ευρωπαϊκών προτύπων στον Αθλητισμό, είναι ακόμα μακρύς. Ο ΚΟΑ θα χρησιμοποιήσει τα συγκεντρωθέντα στοιχεία για την προώθηση πολιτικών και την ανάληψη δράσεων που θα συμβάλουν στην ενθάρρυνση, βελτίωση για ισότιμη συμμετοχή γυναικών στον αθλητισμό.