ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Ακαδημία Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι το αρμόδιο σώμα του ΚΟΑ για την προώθηση της εκπαίδευσης, ερευνητικής πληροφόρησης και τεχνολογίας στον αθλητισμό.
Η Ακαδημία Αθλητισμού διευθύνεται από μια Επιτροπή που αποτελείται από τέσσερα Μέλη τα οποία είναι επίσης Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και την Υπηρεσία.
Η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί βασικό συστατικό στην προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης του επιπέδου γνώσης των και κατ’ επέκταση βελτίωση του επιπέδου του αθλητισμού στην ολότητα του.

Γι’ αυτό, κύριος στόχος της Ακαδημίας Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι η σωστή επιμόρφωση και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου αθλητικού δυναμικού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ακαδημία Αθλητισμού επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση της γνώσης και της συνεργασίας της με όλους τους αθλητικούς φορείς, με στόχο πάντοτε την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών επιμόρφωσης του ανθρώπινου αθλητικού δυναμικού της Κύπρου.

Για τον σκοπό αυτό, και ειδικότερα σε σχέση με την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, η Ακαδημία Αθλητισμού θα διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης καθώς και οι αθλητικοί φορείς θα μπορούν να αποτείνονται στην Ακαδημία Αθλητισμού για έγκριση διοργάνωσης τέτοιων προγραμμάτων.

Η εξέταση και έγκριση προγραμμάτων επιμόρφωσης γίνεται μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής του Κ.Ο.Α., των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από την Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού καθώς και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού που καταγράφονται σε Οδηγό Πολιτικής Διαδικασιών για προγράμματα επιμόρφωσης.

Στον Οδηγό περιγράφονται η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν την συνεργασία της Ακαδημίας Αθλητισμού με όλους τους αθλητικούς φορείς για την έγκριση, διοργάνωση και επιχορήγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Ε. Παπακώστα (Πρόεδρος)
 • Μ. Ιωάννου (Μέλος)
 • Κ. Χ''Ιωσήφ (Μέλος)
 • Ε. Κώστα (Λειτουργός)
 • Π. Χαριλάου (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Έλενα Κώστα
  Kosta.e@sportskoa.org.cy
  22897129
  22897106
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ