ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού , ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Περί ΚΟΑ Νόμος (41/69) και συγκεκριμένα το άρθρο 5. (2) του «ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» :

 (ιστ) συνιστά οιασδήποτε επιτροπάς, σώματα ή όργανα των οποίων η σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή.

 (ιζ) αναθέτη εις οιανδήποτε υπ’ αυτού συσταθείσαν επιτροπήν, όργανον ή σώμα την άσκησιν οιασδήποτε των υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων.

Αποφάσισε την σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ).

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, και τέσσερα (4) Μέλη, τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ.

Τα μέλη της Επιτροπής ΑΣΥΑ είναι Ιατρικοί Λειτουργοί με ειδικότητα την Καρδιολογία και την Παθολογία με εμπειρία πέραν των δέκα (10) χρόνων στην εξέταση αθλουμένων για την έκδοση δελτίου υγείας καθώς επίσης και με εξειδικευμένη γνώση στην πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου στους αθλητές.

Οι όροι εντολής και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ΑΣΥΑ έχουν καθοριστεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2011. Συνοπτικά αναφέρονται οι πιο κάτω:

1. Το ΑΣΥΑ είναι ο αρμόδιος φορέας που επιλαμβάνεται θέματα προληπτικής εξέτασης των αθλουμένων με απώτερο σκοπό την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου και είναι υπεύθυνο για την έκδοση δελτίου υγείας με την επωνυμία Δελτία Υγείας ΑΣΥΑ.

2. Το ΑΣΥΑ είναι η αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού, για τον καθορισμό της απαιτούμενης διαδικασίας της ιατρικής εξέτασης της έκδοσης του δελτίου υγείας.

3. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης εξελίξεων και των πρακτικών που ακολουθούνται στην επιστήμη της Υγείας των Αθλουμένων ανα το παγκόμσιο και ιδιαίτερα του τομέα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και πρόληψης της υγείας των αθλουμένων και εισηγείται για τροποποιήσεις στις διαδικασίες έκδοσης Δελτίου Υγείας όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΑΣΥΑ είναι ο Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου.

Υποεπιτροπές

Η Αξιολόγηση για την έκδοση Δελτίου Υγείας πραγματοποιείται από τις «Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης» οι οποίες αξιολογούν δευτερογενώς τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές εξετάσεις που προσκομίζουν και θέτουν ενώπιον τους οι αθλητές/τριες.

Οι Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούνται από δύο (2) Ιατρικούς Λειτουργούς ειδικοτήτων της Καρδιολογίας, Παθολογίας & Γενικής Ιατρικής, εκ των οποίων ο ένας εκ των δύο είναι πάντοτε της ειδικότητας της Καρδιολογίας και η θητεία τους είναι τριετής.

Οι Ιατρικοί Λειτουργοί των Επιτροπών Αξιολόγησης διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατόπιν προκήρυξης Δήλωσης Ενδιαφέροντος και σύστασης της Επιστημονικής Επιτροπής ΑΣΥΑ.

Η Επιστημονική Επιτροπή ΑΣΥΑ και οι Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης αναλόγως των ευρημάτων των υποχρεωτικών ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων και σύμφωνα με την επιστημονική τους αξιολόγηση κρίνουν ως απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω συμπληρωματικές εξετάσεις.

 

 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • ΔΡ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ (Πρόεδρος ΑΣΥΑ)
 • Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ (Υπεύθυνος Τμήματος Δελτίων Υγείας)
 • Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ (Βοηθός γραμματειακή λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
  amarkides@sportskoa.org.cy
  22897114
  22897220
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  Πότε θα εκδοθεί το Δ.Υ?

  Το Δ.Υ .εφόσον κατατέθηκε με €5 αξιολογήται εντός 10 εργάσιμων ημερών. Εάν και εφόσον οι ιατροί της αξιολόγησης κρίνουν ότι ο αθλητής/τρια μπορεί να αθλήται τότε εκδίδεται το Δ.Υ.

  Γιατί χρειάζεται βεβαίωση στρατολογικής κατάστασης?

  Χρειάζεται γιατί έχει ψηφιστεί καινούργια νομοθεσία και είναι απαραίτητο έγγραφο

  Γιατί δεν μπορεί να παραληφθεί μια ελλειπή αίτηση?

  Με βάση τους κανονισμούς του τμήματος δεν παραλαμβάνετε καμία αίτηση με ελλειπή στοιχεία

  Πότε κάποιος αθλητής χρειάζεται να προσκομίσει δοκιμασία κόπωσης και ακτινογραφία θώρακα?

  Χρειάζεται να προσκομισθούν τα πιο πάνω όταν ο αθλητής/τρια συμπληρώση το 34ος έτος της ηλικίας του

  Γιατί το Δ.Υ. του αθλητή/τριας έχει διάρκεια ισχύος για ένα χρόνο?

  1. Για ιατρικούς λόγους 2. Εάν ο αθλητής είναι στρατιώτης

  Μπορεί κάποιος άλλος να παραλάβει το Δ.Υ. εκτός από τον αθλητή?

  Μπορεί εφόσον τον εξουσιοδοτήση ο αθλητής/τρια

  Μπορεί εφόσον εκδόθηκε το Δ.Υ να σταλεί με υπηρεσίες ταχυμεταφορών?

  Ναι μπορεί εφόσον μας δοθούν στα στοιχεία αποστολής

  Αν κάποιος απολέσει το Δ.Υ του χρειάζεται να επαναλάβει ξανά όλες τις εξετάσεις?

  Όχι με €3 μπορεί να γίνει επανεκτύπωση του Δ.Υ επι τόπου.