Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής

Αδειοδότηση, Έλεγχος και Εποπτεία  Ιδιωτικών  Σχολών Γυμναστικής με βάση  το άρθρο 5 (2) (κα) των Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων και των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής  Κανονισμών του 1995 και 2012.

1. Αδειοδότηση Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής. 

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής που πληροί τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών και νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης της Σχολής υποβάλλει στον Οργανισμό πλήρη αίτηση. 

Η Άδεια Λειτουργίας είναι ετήσια, εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου έκδοσής της, και εκδίδεται για το συγκεκριμένο είδος γύμνασης ή/και αθλήματος που θα προσφέρει η συγκεκριμένη σχολή.

2. Μητρώο Εγκεκριμένων Γυμναστών/ Εκπαιδευτών.

Τήρηση μητρώου στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους προς τον Οργανισμό, οι γυμναστές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής και πληρούν τις απαιτήσεις των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών.

3.Έλεγχος και Εποπτεία Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής

Οι εξουσιοδοτούμενοι από τον Οργανισμό Λειτουργοί επιθεωρούν και ελέγχουν τις Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής για την εξακρίβωση της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών.

4. Λήψη Μέτρων.

Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο διατηρεί ή λειτουργεί Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής χωρίς Άδεια Λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και ο Οργανισμός λαμβάνει μέτρα.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
    dgeorgiadou@sportskoa.org.cy
    22897109
    22352204