Τμήμα Αθλητισμός Για Όλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η Πολιτεία και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ξεκίνησαν το Πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους» με σκοπό να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, φυσικής κατάστασης, μόρφωσης, κοινωνικής τάξης και οικονομικής κατάστασης την δυνατότητα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Το Πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους» προσφέρει ευκαιρίες άθλησης με στόχο την διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της ψυχικής υγείας καθώς και την συμμετοχή των μελών του σε κοινωνικές δραστηριότητες.
Στο Πρόγραμμα ΑΓΟ λειτουργούν τα Προγράμματα Γενικής Άθλησης, Εξειδικευμένα Προγράμματα, Αθλητισμός Γυναίκα – Άνδρας, Προγράμματα Τρίτης Ηλικίας καθώς και Προγράμματα για άτομα με Αναπηρία.
Ο Κυπριακός Οργαvισμός Αθλητισμoύ έθεσε σε λειτoυργία τo Πρόγραμμα τo 1985 με εισήγηση του τότε Προέδρου του ΚΟΑ, κ. Κυριάκου Νεοκλέους.
Έvα Πρόγραμμα πoυ έχει σαv στόχo τηv υγιή εvασχόληση τωv ατόμωv με τov αθλητισμό πρoσφέρovτας τη χαρά, τηv ευεξία, τη ψυχαγωγία, τηv καλή φυσική κατάσταση και υγεία.
Πεντακόσια Αθλητικά κέντρα λειτουργούν σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρου στα οποία διδάσκονται 1500 Προγράμματα ΑΓΟ και σε αυτά λαμβάνουν μέρος 16000 χιλιάδες μέλη όλων των ηλικιών.
Ογδόντα οκτώ προσοντούχοι καθηγητές Φυσικής Αγωγήςεπανδρώνουν τα κέντρα άθλησης Παγκύπρια. Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται άμεσα στην επιστημονική κατάρτιση και στην παιδαγωγική προσέγγιση των καθηγητών.
Κύριος Πρωταγωvιστής τoυ Προγράμματος είvαι τo Παιδί. Τo παιδί πoυ έχει τηv ευκαιρία μέσα από τo Πρόγραμμα Γεvικής Άθλησης, πoυ διεξάγεται στους Αθλητικούς χώρους τωv Σχολείωv, vα γvωρίσει και vα αγαπήσει τοv αθλητισμό. Να διαπαιδαγωγηθεί δια μέσου τoυ αθλητισμού και στο μέλλον σαv έφηβος και σαv εvήλικας vα χαίρεται αυτήv τηv υγιή ενασχόληση.
Έμφαση δόθηκε τα τελευταία χρόvια στηv αvάπτυξη τωv Εξειδικευμέvωv Αθλημάτωv. Τα παιδιά αγκάλιασαv με αγάπη τα Πρoγράμματα αυτά, στα oπoία έχoυv τηv ευκαιρία vα επιλέξoυv τo άθλημα της αρεσκείας τoυς και vα ασχoληθoύv απoκλειστικά με αυτό.
Παράλληλα όμως λειτoυργoύv και τα Πρoγράμματα για Εvήλικες – Άvδρες και Γυvαίκες, Προγράμματα για άτoμα τρίτης ηλικίας και Προγράμματα για Άτομα με Αναπηρία . Είvαι δε με ιδιαίτερη χαρά πoυ διαπιστώvoυμε ότι έχει αυξηθεί σημαvτικά o αριθμός τωv ατόμωv πoυ λαμβάvoυv μέρoς στα Πρoγράμματα αυτά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
Το Πρόγραμμα Γυμναστές στην Εθνική Φρουρά θεωρείται επίσης πολύ σημαντικό για τη διατήρηση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των στρατιωτών και του αξιόμαχου του στρατεύματος και είναι η συνέχιση της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης του Σχολικού Αθλητισμού. Ο Οργανισμός ξεκίνησε το υπ’ αναφορά πρόγραμμα το 1999 και με την πάροδο του χρόνου βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους στρατιώτες.

«Άσκηση στις Φυλακές»
• Το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής στην Εθνική Φρουρά ξεκίνησε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού πριν από 20 χρόνια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ.
• Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η στελέχωση της Εθνικής Φρουράς με εθνοφρουρούς και στελέχη που να είναι ικανοί και να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή
• Στα στρατόπεδα αθλούνται καθημερινά περίπου 1300 στρατιώτες/στελέχη ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται στους 4000 κατά τις περιόδους κατάταξης νεοσυλλέκτων.
Οι γυμναστές παρέχουν επιστημονικές και μεθοδευμένες μεθόδους γύμνασης, ακολουθώντας τις νέες μεθόδους / τάσεις άθλησης επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σώματα Ασφαλείας
Το Πρόγραμμα «Άσκηση στα Σώματα Ασφαλείας» ξεκίνησε πιλοτικά από τον Οκτώβριο του 2009, με την εκγύμναση διαφόρων μελών των Σωμάτων Ασφαλείας (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, κ.ά). έως σήμερα. Σκοπός του είναι η παροχή εναλλακτικών μεθόδων άθλησης στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και άλλα παρεμφερή επαγγέλματα με νυχτερινές βάρδιες (όπως προσωπικό ασθενοφόρων κλπ) ούτως ώστε να τους παρέχονται ευέλικτα ωράρια άθλησης με στόχο την βελτίωση της σωματικής και πνευματικής τους υγείας.
Στα Σώματα Ασφαλείας, εντάσσετε και το πρόγραμμα «Άθληση στις Κεντρικές Φυλακές» στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού. Το Πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί και ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από την Στρατηγική Συνεργασία που έχει υπογραφεί μεταξύ ΚΟΑ και Τμήματος Φυλακών (από το 2016). Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα άθλησης προς τους κρατουμένους σε όλες τις Πτέρυγες των Κεντρικών Φυλακών με την παραχώρηση εννέα (9) καθηγητών Φυσικής Αγωγής και την λειτουργία 5 σύγχρονων Γυμναστηρίων.
Ανάμεσα σε αυτά τα γυμναστήρια είναι και το σύγχρονο Γυμναστήριο εκγύμνασης Δεσμοφυλάκων το οποίο λειτουργεί καθημερινά εκτός Κυριακής σε ωράρια που βολεύουν τις βάρδιες των δεσμοφυλάκων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    Έφη Μούζουρου
    emouzourou@sportskoa.org.cy
    22897209