Ευημερία και Προστασία στον Αθλητισμό

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ / ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

• Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 o οποίος εκδόθηκε με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Ο ΚΟΑ ετοιμάζει την εφαρμογή των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία και αφορούν στα πιο κάτω:
1. Θα εκπονηθεί σχέδιο δράσης για «υγιή αθλητισμό» το οποίο θα περιλαμβάνει τη στρατηγική του Οργανισμού για λήψη μέτρων στο πλαίσιο της αρχής της καλής διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ευημερίας, της ασφάλειας, της προστασίας, της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των αθλητών και αθλητριών, της πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στον αθλητισμό, καθώς και των αδικημάτων τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου και στις διατάξεις άλλων σχετικών νόμων και το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους και άλλους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού.
2. Θα καταρτίσει οδηγό καθοδήγησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει σε απλή και κατανοητή γλώσσα οδηγίες και πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής από ενδιαφερόμενα πρόσωπα καταγγελίας σχετικής με εκφοβισμό στον αθλητισμό ή στην τέλεση αδικημάτων σε βάρος αθλητών ή αθλητριών ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται στον αθλητισμό, ενώπιον των αρμόδιων αρχών για διερεύνηση και ο οποίος θα διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλους τους αθλητικούς χώρους και θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού.
3. Θα εκπονήσει κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της νομοθεσίας, η μη τήρηση του οποίου έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών και των μελών τους.
4. Θα δημοσιοποιεί στο τέλος του έτους έκθεση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι δράσεις του Οργανισμού για το συγκεκριμένο έτος καθώς και ειδική αναφορά στις δράσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον αθλητισμό, όπως και άλλων αδικημάτων στο χώρο του αθλητισμού.

• Ο ΚΟΑ έχει ολοκληρώσει τον Οδηγό για την Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Ευημερίας όλων των συμμετεχόντων στον Αθλητισμό. Η εφαρμογή των οδηγού στοχεύει στην προστασία και ευημερία των αθλητών/ριών στον χώρο του αθλητισμού. Ο συγκεκριμένος οδηγός περιλαμβάνει καθοδηγητικές γραμμές καθώς και ένα σύνολο οκτώ (8) βασικών μέτρων/βημάτων τα οποία μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από τις ομοσπονδίες για διασφάλιση της ευημερίας όλων των συμμετεχόντων στον αθλητισμό, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, θρησκείας και κουλτούρας. Η υλοποίηση των 8 μέτρων εστιάζει ιδιαίτερα στην προστασία και ευημερία των νεαρών αθλητών/ριών και παιδιών. Ο ΚΟΑ προγραμματίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια περί τα τέλη Μαρτίου προς τις Ομοσπονδίες όσο αφορά στην επεξήγηση, τον τρόπο υλοποίησης και υιοθέτησης του κώδικα.

• To εγχειρίδιο ενημέρωσης, αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών έχει ολοκληρωθεί από τον ΚΟΑ και είναι στο στάδιο της τελικής έγκρισης από αρμόδιους φορείς. Στο εγχειρίδιο έχουν προστεθεί και οι πρόνοιες του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. Με την τελική έγκριση το εγχειρίδιο θα δημοσιευθεί και θα προγραμματιστούν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια στις ομάδες ατόμων στους οποίους απευθύνεται ο οδηγός, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.

• Στήριξη και προώθηση της πρωτοβουλίας «Σπάσε τη Σιώπη» ένα παραμύθι το οποίο μπορεί με απλή και κατανοητή γλώσσα να βοηθήσει και να καθοδηγήσει παιδάκια και γονείς να αναγνωρίσουν ανάρμοστες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Η ιδέα και η συγγραφή του παραμυθιού ήταν της Μαρίας Κάνθερ. Ο ΚΟΑ στηρίζει και προωθεί την πιο πάνω πρωτοβουλία ως ένα επιπλέον μέσο πρόληψης ανάρμοστων συμπεριφορών στον αθλητισμό και όχι μόνο.

• Πρόγραμμα με τίτλο: «Για τον αθλητισμό που ονειρευόμαστε». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπονείται σε συνεργασία με το Συμβούλιο ΦΩΝΗ, το Hope for Children CRC Policy Center και την Ομοσπονδία Κολύμβησης. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο, μέσα από τις απόψεις και τα βιώματα των παιδιών που συμμετέχουν στο άθλημα της κολύμβησης, να βελτιώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το περιβάλλον στο οποίο αθλούνται τα παιδιά, δημιουργώντας συνθήκες προστασίας, ασφαλούς άθλησης, ενδυνάμωσης και θετικών εμπειριών στον αθλητισμό. Ο ΚΟΑ προτίθεται να επεκτείνει στη συνέχεια το πρόγραμμα αυτό και σε άλλα αθλήματα.

• Ο ΚΟΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + με θέμα «Safe Sport Allies», μέσω του οποίου θα γίνει εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εργαλείου παρέμβασης το οποίο θα αφορά τους συμμετέχοντες σε αθλητικούς οργανισμούς (προπονητές, αθλητές, διοίκηση) και θα έχει σαν στόχο την εκπαίδευση τους, γύρω από τα θέματα διαφύλαξης των παιδιών αθλητών/αθλητριών από διάφορες μορφές βίας που εκτυλίσσονται στον χώρο του αθλητισμού. Από το πρόγραμμα θα προκύψει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

• Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει δημιουργήσει ad-hoc επιτροπή με εμπειρογνώμονες και ερευνητές επι του θέματος της βίας και της παρενόχλησης στον αθλητισμό έτσι ώστε να γίνεται ορθός καταρτισμός των δράσεων του ΚΟΑ.

• Το Δ.Σ του ΚΟΑ έχει ορίσει συγκεκριμένη λειτουργό για τα θέματα ευημερίας και προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό που θα λειτουργεί και σαν liaison μεταξύ Ομοσπονδιών – ΚΟΑ και αρμόδιων φορέων.

 

 

 

 

 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΟΥΗΛΕΡ
    safe-sport@sportskoa.org.cy
    22897248
    22358222