ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΥΑΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ε.Σ.Υ.Α.Α.)

1. Εισαγωγή

Το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.) συστάθηκε από τον ΚΟΑ το 1998. Σκοπός του είναι να υποστηρίζει τον αθλητισμό βάσης και συγκεκριμένα τις οργανωμένες αναπτυξιακές ηλικίες του αθλητισμού, μέσω των σωματείων και των συλλόγων, ενισχύοντάς τις σε συγκεκριμένους τομείς. Στην ουσία είναι ένα Εθνικό Σχέδιο με απώτερο στόχο ο Κυπριακός Αθλητισμός να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα μέσα από αναπτυξιακές διαδικασίες.

Το Ε.Σ.Υ.Α.Α. είναι ένας τεχνοκρατικός αγωνιστικός σχεδιασμός, που καλύπτει δύο τομείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ για παιδιά μέχρι 16 χρόνων, ΕΦΗΒΙΚΟ, για στήριξη παιδιών 16-18 χρόνων. Ο σχεδιασμός καλύπτει και επιμέρους τομείς όπως είναι η επιμόρφωση, η επιστημονική στήριξη, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση και τα κίνητρα. Ο σχεδιασμός βασίζεται πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία καθορίζονται από διεθνή πρότυπα.

Το Ε.Σ.Υ.Α.Α. αποτελεί μια αναγκαιότητα που έχει καθιερωθεί ως ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο και ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τα θεμέλια του αθλητικού οικοδομήματος της Κύπρου, αλλά καλύπτει και τον τρόπο αντιμετώπισης και ανάπτυξης των παιδιών με βάση τις ιδιαιτερότητές τους.

Όλα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο είναι δεσμευτικά προς όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες στο Σχέδιο.

2. Στόχοι

Οι στόχοι του Σχεδίου είναι πολύπλευροι και πολυεπίπεδοι ως ακολούθως:

2.1 Η εφαρμογή της πολιτικής του ΚΟΑ για τις ηλικίες που καλύπτει
2.2 Αγωνιστικοί στόχοι
2.3 Παιδαγωγικοί και κοινωνικοί στόχοι
2.4 Πρόληψης και βελτίωσης παραμέτρων υγείας
2.4 Επιμόρφωση
2.5 Οικονομική επιχορήγηση
2.6 Συμβουλευτική στήριξη
2.7 Η στήριξη του Κύπριου προπονητή, αθλητή και παράγοντα

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Κ. Χ”Ιωσήφ (Πρόεδρος)
 • Ελ. Παπακώστα (Μέλος)
 • Σ. Αδάμου (Μέλος)
 • Β. Κουτσιούντας (Προϊστάμενος Οικονομικής Διαχείρισης)
 • Π. Αβρραμίδης (Προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού)
 • Π. Τάμπα (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Παναγιώτα Ταμπά
  tamba.p@sportskoa.org.cy
  22897206
  22897106
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ